Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa 1993 (3 tập)

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa

  • Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không
  • Địa điểm: Trường Đại Học Hiệp Tấn Đài Nam
  • Thời gian:  Tháng 12-1993

Youtube:

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa MP3

01 02 03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *