Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm MP3 năm 1998 (đến 519 tập còn tiếp) – HT Tịnh Không

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm

(Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất)

 • Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
 • Thời gian : {12 năm}  Khởi giảng từ ngày 18 tháng 05 năm 1998 – đến ngày 28 tháng 02 năm 2010
 • Địa điểm:
  – Phật Giáo Cư Sĩ Lâm – Singapore
  – Giảng Đường Hoa Nghiêm – Malaysia
  – Tịnh Tông Học Viện – Úc Châu
 • Video số : 12-17 – [tổng cộng có 2121 tập]
 • Chuyển ngữ: Hạnh Chơn ; Thiên Quang ; Minh Tiến; Giới Niệm; Tâm Anh; Lệ Bảo; Quảng Viên; Nhuận Linh; Đồng Tri; Phước Ngọc ; Liên Hải; Nguyên Thanh; Chơn Ngộ & Huệ An
 • Biên tập: Diệu Pháp Âm; Minh Tâm ; Bình Minh; Nguyên Anh & Nguyên Tâm

Hiện tại đang được dịch Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất (từ tập 001-555) ngày và Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh (tập 1463-1576)

Youtube tập 1-200

 

Tập 201-400

 

Tập 401-555

 

Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1463-1576

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1463

Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm

Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không

Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội

Khởi giảng từ ngày 07 tháng 11 năm 2005

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến

 

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm Mp3 

Đang chuyển qua mp3 các tập còn lại

[table id=24 /]