Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 2014 MP3 (508 tập) – HT Tịnh Không

Tịnh độ đại kinh khoa chú giảng lần thứ 4

  • Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không
  • Địa điểm: Phật Đà giáo dục học hội Hồng Kông
  • Thời gian: Tháng 03 năm 2014
  • Trọn bộ: 508 tập

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Word – Pdf

Hiện tại các tập được dịch gồm tập 1-101, 166, 167, 171, 173, 174, 304-312, 316-327, 329-332, 334, 501-508, và thêm file Trích Lục bấm vào đây

Youtube Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 1-101

Youtube Phẩm 24, Phẩm 47, Phẩm 48: tập 304-312 và tập 502-508

Youtube Phẩm 6 – Bắt đầu từ tập 166

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 4 – năm 2014 MP3 – Tập 001-101

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

 

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 4 – năm 2014 (166, 167, 171, 173, 174, 304-312, 316-327, 329-332, 334, 501-508)

TẬP (YOUTUBE) ÂM THANH EBOOK
Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện 166 mp3 Word
167 mp3 Word
171 (chỉ có file word) mp3 Word
173 (chỉ có file word) mp3 Word
174 (chỉ có file word) mp3 Word
Phẩm 24 – Ba Bậc Vãng Sanh 304 mp3 Word
305 mp3 Word
306 mp3 Word
307 mp3 Word
308 mp3 Word
309 mp3 Word
310 mp3 Word
311 mp3 Word
312 mp3 Word
313 mp3 Word
316 (chỉ có file word) mp3 Word
317 (chỉ có file word) mp3 Word
318 (chỉ có file word) mp3 Word
319 (chỉ có file word) mp3 Word
320 (chỉ có file word) mp3 Word
321 (chỉ có file word) mp3 Word
322 (chỉ có file word) mp3 Word
323 (chỉ có file word) mp3 Word
324 (chỉ có file word) mp3 Word
325 (chỉ có file word) mp3 Word
326 (chỉ có file word) mp3 Word
327 (chỉ có file word) mp3 Word
329 (chỉ có file word) mp3 Word
330 (chỉ có file word) mp3 Word
331 (chỉ có file word) mp3 Word
332 (chỉ có file word) mp3 Word
334 (chỉ có file word) mp3 Word
501 (chỉ có file word) mp3 Word
Phẩm 47 502 mp3 Word
503 mp3 Word
504 mp3 Word
505 mp3 Word
Phẩm 48 506 mp3 Word
507 mp3 Word
508 mp3 Word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *